Bàn phím:
Từ điển:
 

ải Vân

  • tức cửa ải Vân quan, nơi Chiêu Quân gẩy đàn tì bà ai oán vì phải đi cống rợ Hồ