Bàn phím:
Từ điển:
 

ải Du

  • Cửa ải phía Tây Bắc Trung Quốc. Mông Điềm đời Tần từng dựng ải ở đây để chống Hung Nô