Đặt lịch âm lên trang Web của bạn

Bạn có thể hiển thị ngày tháng âm lịch trên trang Web của mình bằng nhiều cách khác nhau.

Chèn lịch tháng vào trang Web với IFRAME

Chèn đoạn mã sau vào vị trí mà bạn muốn bảng lịch tháng hiện ra:

<IFRAME src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/currentmonth.html" align="right" name="CurentMonth" width="188" height="228" scrolling="no" frameborder=0>
</IFRAME>

Chèn trực tiếp lịch tháng vào trang Web

Chèn đoạn mã sau vào vị trí mà bạn muốn bảng lịch tháng hiện ra:

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/amlich-hnd.js">
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
-->
</script>

Đưa Gadget "Âm Lịch Việt Nam" lên iGoogle

Sau khi đăng nhập vào iGoogle (http://www.google.com/ig), chọn trang "Add stuff", kích hoạt link "Add feed or gadget". Nhập một trong hai URL sau vào và ấn nút "Add":