Bảng ngày giờ các Sóc (New Moons)
và Tiết khí (Solar Terms) 2100 - 2119

Ngày giờ theo múi giờ Việt Nam (UTC+7:00)
2100
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 05/01 14:28 - Tiểu hàn
10/01 19:5520/01 07:45 - Đại hàn
 04/02 01:59 - Lập xuân
09/02 11:5418/02 21:36 - Vũ Thủy
 05/03 19:34 - Kinh trập
11/03 05:2820/03 20:03 - Xuân phân
 04/04 23:43 - Thanh minh
09/04 23:1620/04 06:24 - Cốc vũ
 05/05 16:20 - Lập hạ
09/05 15:5321/05 04:56 - Tiểu mãn
 05/06 19:57 - Mang chủng
08/06 06:3121/06 12:31 - Hạ chí
 07/07 05:58 - Tiểu thử
07/07 19:0622/07 23:23 - Đại thử
06/08 06:0107/08 15:53 - Lập thu
 23/08 06:47 - Xử thử
04/09 15:4907/09 19:14 - Bạch lộ
 23/09 05:00 - Thu phân
04/10 01:0208/10 11:30 - Hàn lộ
 23/10 15:00 - Sương giáng
02/11 10:1407/11 15:19 - Lập đông
 22/11 13:08 - Tiểu tuyết
01/12 20:0007/12 08:39 - Đại tuyết
 22/12 02:50 - Đông chí
31/12 06:56 

2101
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 05/01 20:06 - Tiểu hàn
 20/01 13:33 - Đại hàn
29/01 19:2404/02 07:39 - Lập xuân
 19/02 03:27 - Vũ Thủy
28/02 09:2406/03 01:16 - Kinh trập
 21/03 01:56 - Xuân phân
30/03 00:3005/04 05:27 - Thanh minh
 20/04 12:18 - Cốc vũ
28/04 16:0905/05 22:04 - Lập hạ
 21/05 10:49 - Tiểu mãn
28/05 07:4906/06 01:41 - Mang chủng
 21/06 18:21 - Hạ chí
26/06 23:0407/07 11:42 - Tiểu thử
 23/07 05:10 - Đại thử
26/07 13:3107/08 21:39 - Lập thu
 23/08 12:32 - Xử thử
25/08 02:4608/09 01:03 - Bạch lộ
 23/09 10:46 - Thu phân
23/09 14:4008/10 17:22 - Hàn lộ
 23/10 20:47 - Sương giáng
23/10 01:2907/11 21:13 - Lập đông
21/11 11:4822/11 18:57 - Tiểu tuyết
 07/12 14:34 - Đại tuyết
20/12 22:1322/12 08:38 - Đông chí

2102
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 02:00 - Tiểu hàn
19/01 09:0720/01 19:19 - Đại hàn
 04/02 13:30 - Lập xuân
17/02 20:2819/02 09:10 - Vũ Thủy
 06/03 07:04 - Kinh trập
19/03 08:1121/03 07:35 - Xuân phân
 05/04 11:12 - Thanh minh
17/04 20:2420/04 17:54 - Cốc vũ
 06/05 03:47 - Lập hạ
17/05 09:3021/05 16:22 - Tiểu mãn
 06/06 07:22 - Mang chủng
15/06 23:4521/06 23:53 - Hạ chí
 07/07 17:24 - Tiểu thử
15/07 15:0123/07 10:44 - Đại thử
 08/08 03:22 - Lập thu
14/08 06:3723/08 18:11 - Xử thử
 08/09 06:49 - Bạch lộ
12/09 21:4423/09 16:30 - Thu phân
 08/10 23:12 - Hàn lộ
12/10 11:5124/10 02:38 - Sương giáng
 08/11 03:07 - Lập đông
11/11 00:5623/11 00:50 - Tiểu tuyết
 07/12 20:29 - Đại tuyết
10/12 13:1522/12 14:32 - Đông chí

2103
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 07:54 - Tiểu hàn
09/01 00:5621/01 01:11 - Đại hàn
 04/02 19:22 - Lập xuân
07/02 11:5319/02 14:59 - Vũ Thủy
 06/03 12:53 - Kinh trập
08/03 22:0221/03 13:22 - Xuân phân
 05/04 16:59 - Thanh minh
07/04 07:4020/04 23:42 - Cốc vũ
 06/05 09:33 - Lập hạ
06/05 17:3021/05 22:11 - Tiểu mãn
05/06 04:2406/06 13:08 - Mang chủng
 22/06 05:45 - Hạ chí
04/07 16:5607/07 23:09 - Tiểu thử
 23/07 16:38 - Đại thử
03/08 07:1308/08 09:07 - Lập thu
 24/08 00:05 - Xử thử
01/09 22:5008/09 12:34 - Bạch lộ
 23/09 22:24 - Thu phân
01/10 15:1009/10 04:57 - Hàn lộ
 24/10 08:30 - Sương giáng
31/10 07:3708/11 08:51 - Lập đông
 23/11 06:42 - Tiểu tuyết
29/11 23:3108/12 02:13 - Đại tuyết
 22/12 20:23 - Đông chí
29/12 14:12 

2104
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 13:37 - Tiểu hàn
 21/01 07:02 - Đại hàn
28/01 03:0705/02 01:05 - Lập xuân
 19/02 20:50 - Vũ Thủy
26/02 14:0405/03 18:36 - Kinh trập
 20/03 19:13 - Xuân phân
26/03 23:2304/04 22:43 - Thanh minh
 20/04 05:33 - Cốc vũ
25/04 07:4805/05 15:20 - Lập hạ
 21/05 04:03 - Tiểu mãn
24/05 16:1105/06 18:58 - Mang chủng
 21/06 11:37 - Hạ chí
23/06 01:1907/07 05:02 - Tiểu thử
 22/07 22:28 - Đại thử
22/07 11:5407/08 15:01 - Lập thu
21/08 00:2523/08 05:52 - Xử thử
 07/09 18:28 - Bạch lộ
19/09 15:1323/09 04:09 - Thu phân
 08/10 10:50 - Hàn lộ
19/10 08:1223/10 14:14 - Sương giáng
 07/11 14:45 - Lập đông
18/11 02:3622/11 12:28 - Tiểu tuyết
 07/12 08:09 - Đại tuyết
17/12 20:5622/12 02:12 - Đông chí

2105
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 05/01 19:36 - Tiểu hàn
16/01 13:3620/01 12:53 - Đại hàn
 04/02 07:06 - Lập xuân
15/02 03:3919/02 02:43 - Vũ Thủy
 06/03 00:38 - Kinh trập
16/03 15:0621/03 01:06 - Xuân phân
 05/04 04:44 - Thanh minh
15/04 00:3020/04 11:22 - Cốc vũ
 05/05 21:16 - Lập hạ
14/05 08:3721/05 09:48 - Tiểu mãn
 06/06 00:49 - Mang chủng
12/06 16:0821/06 17:18 - Hạ chí
 07/07 10:48 - Tiểu thử
11/07 23:4823/07 04:08 - Đại thử
 07/08 20:44 - Lập thu
10/08 08:3223/08 11:33 - Xử thử
 08/09 00:08 - Bạch lộ
08/09 19:2123/09 09:51 - Thu phân
 08/10 16:30 - Hàn lộ
08/10 09:0823/10 19:59 - Sương giáng
 07/11 20:27 - Lập đông
07/11 02:0422/11 18:15 - Tiểu tuyết
06/12 21:1407/12 13:54 - Đại tuyết
 22/12 08:03 - Đông chí

2106
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
05/01 16:4606/01 01:25 - Tiểu hàn
 20/01 18:48 - Đại hàn
 04/02 12:58 - Lập xuân
04/02 10:4819/02 08:40 - Vũ Thủy
 06/03 06:31 - Kinh trập
06/03 02:1621/03 07:03 - Xuân phân
04/04 14:5805/04 10:35 - Thanh minh
 20/04 17:19 - Cốc vũ
04/05 01:1006/05 03:04 - Lập hạ
 21/05 15:43 - Tiểu mãn
02/06 09:2406/06 06:34 - Mang chủng
 21/06 23:12 - Hạ chí
01/07 16:2207/07 16:32 - Tiểu thử
 23/07 10:02 - Đại thử
30/07 23:0608/08 02:29 - Lập thu
 23/08 17:27 - Xử thử
29/08 06:4708/09 05:57 - Bạch lộ
 23/09 15:46 - Thu phân
27/09 16:3608/10 22:21 - Hàn lộ
 24/10 01:54 - Sương giáng
27/10 05:2708/11 02:18 - Lập đông
 23/11 00:08 - Tiểu tuyết
25/11 21:2807/12 19:42 - Đại tuyết
 22/12 13:52 - Đông chí
25/12 15:52 

2107
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 07:10 - Tiểu hàn
 21/01 00:35 - Đại hàn
24/01 11:1704/02 18:41 - Lập xuân
 19/02 14:26 - Vũ Thủy
23/02 06:0806/03 12:14 - Kinh trập
 21/03 12:49 - Xuân phân
24/03 23:0605/04 16:20 - Thanh minh
 20/04 23:06 - Cốc vũ
23/04 13:1806/05 08:53 - Lập hạ
 21/05 21:31 - Tiểu mãn
23/05 00:2906/06 12:27 - Mang chủng
21/06 09:0822/06 05:00 - Hạ chí
 07/07 22:27 - Tiểu thử
20/07 16:1423/07 15:50 - Đại thử
 08/08 08:27 - Lập thu
18/08 23:0323/08 23:17 - Xử thử
 08/09 11:56 - Bạch lộ
17/09 06:4523/09 21:36 - Thu phân
 09/10 04:21 - Hàn lộ
16/10 16:1624/10 07:44 - Sương giáng
 08/11 08:17 - Lập đông
15/11 04:0723/11 05:58 - Tiểu tuyết
 08/12 01:40 - Đại tuyết
14/12 18:2822/12 19:42 - Đông chí

2108
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 13:07 - Tiểu hàn
13/01 11:0721/01 06:23 - Đại hàn
 05/02 00:37 - Lập xuân
12/02 05:2819/02 20:13 - Vũ Thủy
 05/03 18:10 - Kinh trập
13/03 00:2020/03 18:38 - Xuân phân
 04/04 22:18 - Thanh minh
11/04 18:0420/04 04:57 - Cốc vũ
 05/05 14:52 - Lập hạ
11/05 09:1721/05 03:26 - Tiểu mãn
 05/06 18:26 - Mang chủng
09/06 21:3321/06 10:57 - Hạ chí
 07/07 04:24 - Tiểu thử
09/07 07:2122/07 21:46 - Đại thử
 07/08 14:17 - Lập thu
07/08 15:4323/08 05:10 - Xử thử
05/09 23:4107/09 17:41 - Bạch lộ
 23/09 03:27 - Thu phân
05/10 08:0608/10 10:03 - Hàn lộ
 23/10 13:34 - Sương giáng
03/11 17:3107/11 13:58 - Lập đông
 22/11 11:49 - Tiểu tuyết
03/12 04:2207/12 07:23 - Đại tuyết
 22/12 01:34 - Đông chí

2109
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
01/01 17:0105/01 18:51 - Tiểu hàn
 20/01 12:17 - Đại hàn
31/01 07:4804/02 06:23 - Lập xuân
 19/02 02:09 - Vũ Thủy
02/03 00:2805/03 23:58 - Kinh trập
 21/03 00:35 - Xuân phân
31/03 18:0505/04 04:07 - Thanh minh
 20/04 10:56 - Cốc vũ
30/04 11:1305/05 20:41 - Lập hạ
 21/05 09:24 - Tiểu mãn
30/05 02:4806/06 00:15 - Mang chủng
 21/06 16:54 - Hạ chí
28/06 16:2407/07 10:14 - Tiểu thử
 23/07 03:42 - Đại thử
28/07 04:1307/08 20:08 - Lập thu
 23/08 11:03 - Xử thử
26/08 14:4307/09 23:33 - Bạch lộ
 23/09 09:18 - Thu phân
25/09 00:2308/10 15:55 - Hàn lộ
 23/10 19:25 - Sương giáng
24/10 09:4407/11 19:52 - Lập đông
 22/11 17:40 - Tiểu tuyết
22/11 19:1907/12 13:19 - Đại tuyết
 22/12 07:27 - Đông chí
22/12 05:40 

2110
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 00:48 - Tiểu hàn
 20/01 18:10 - Đại hàn
20/01 17:1804/02 12:18 - Lập xuân
 19/02 07:59 - Vũ Thủy
19/02 06:2306/03 05:49 - Kinh trập
20/03 20:4421/03 06:21 - Xuân phân
 05/04 09:54 - Thanh minh
19/04 11:5320/04 16:37 - Cốc vũ
 06/05 02:27 - Lập hạ
19/05 03:2221/05 15:02 - Tiểu mãn
 06/06 06:01 - Mang chủng
17/06 18:4521/06 22:31 - Hạ chí
 07/07 16:01 - Tiểu thử
17/07 09:4123/07 09:21 - Đại thử
 08/08 01:59 - Lập thu
15/08 23:4323/08 16:47 - Xử thử
 08/09 05:26 - Bạch lộ
14/09 12:3323/09 15:06 - Thu phân
 08/10 21:50 - Hàn lộ
14/10 00:0824/10 01:15 - Sương giáng
 08/11 01:48 - Lập đông
12/11 10:5222/11 23:32 - Tiểu tuyết
 07/12 19:14 - Đại tuyết
11/12 21:2022/12 13:18 - Đông chí

2111
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 06:43 - Tiểu hàn
10/01 08:0121/01 00:00 - Đại hàn
 04/02 18:13 - Lập xuân
08/02 19:0419/02 13:49 - Vũ Thủy
 06/03 11:43 - Kinh trập
10/03 06:2421/03 12:10 - Xuân phân
 05/04 15:46 - Thanh minh
08/04 18:0420/04 22:25 - Cốc vũ
 06/05 08:17 - Lập hạ
08/05 06:2321/05 20:52 - Tiểu mãn
 06/06 11:50 - Mang chủng
06/06 19:4822/06 04:25 - Hạ chí
06/07 10:2907/07 21:51 - Tiểu thử
 23/07 15:18 - Đại thử
05/08 02:0208/08 07:49 - Lập thu
 23/08 22:47 - Xử thử
03/09 17:4008/09 11:16 - Bạch lộ
 23/09 21:05 - Thu phân
03/10 08:3609/10 03:38 - Hàn lộ
 24/10 07:11 - Sương giáng
01/11 22:3008/11 07:32 - Lập đông
 23/11 05:24 - Tiểu tuyết
01/12 11:2508/12 00:55 - Đại tuyết
 22/12 19:07 - Đông chí
30/12 23:34 

2112
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 12:22 - Tiểu hàn
 21/01 05:49 - Đại hàn
29/01 10:5504/02 23:53 - Lập xuân
 19/02 19:39 - Vũ Thủy
27/02 21:2105/03 17:25 - Kinh trập
 20/03 18:02 - Xuân phân
28/03 06:5804/04 21:30 - Thanh minh
 20/04 04:19 - Cốc vũ
26/04 16:2005/05 14:04 - Lập hạ
 21/05 02:47 - Tiểu mãn
26/05 02:2105/06 17:39 - Mang chủng
 21/06 10:19 - Hạ chí
24/06 13:4907/07 03:42 - Tiểu thử
 22/07 21:11 - Đại thử
24/07 03:0807/08 13:43 - Lập thu
22/08 18:1123/08 04:37 - Xử thử
 07/09 17:12 - Bạch lộ
21/09 10:2423/09 02:55 - Thu phân
 08/10 09:35 - Hàn lộ
21/10 03:0823/10 13:00 - Sương giáng
 07/11 13:30 - Lập đông
19/11 19:4022/11 11:13 - Tiểu tuyết
 07/12 06:52 - Đại tuyết
19/12 11:1622/12 00:55 - Đông chí

2113
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 05/01 18:19 - Tiểu hàn
18/01 01:1420/01 11:37 - Đại hàn
 04/02 05:49 - Lập xuân
16/02 13:0819/02 01:27 - Vũ Thủy
 05/03 23:21 - Kinh trập
17/03 23:0520/03 23:50 - Xuân phân
 05/04 03:27 - Thanh minh
16/04 07:4020/04 10:05 - Cốc vũ
 05/05 19:57 - Lập hạ
15/05 15:4521/05 08:29 - Tiểu mãn
 05/06 23:28 - Mang chủng
14/06 00:1421/06 15:57 - Hạ chí
 07/07 09:27 - Tiểu thử
13/07 09:5423/07 02:47 - Đại thử
 07/08 19:24 - Lập thu
11/08 21:2023/08 10:14 - Xử thử
 07/09 22:52 - Bạch lộ
10/09 11:0123/09 08:35 - Thu phân
 08/10 15:17 - Hàn lộ
10/10 03:0423/10 18:45 - Sương giáng
 07/11 19:14 - Lập đông
08/11 21:0622/11 17:01 - Tiểu tuyết
 07/12 12:40 - Đại tuyết
08/12 15:5322/12 06:46 - Đông chí

2114
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 00:08 - Tiểu hàn
07/01 09:4320/01 17:28 - Đại hàn
 04/02 11:37 - Lập xuân
06/02 01:1119/02 07:16 - Vũ Thủy
 06/03 05:08 - Kinh trập
07/03 13:5121/03 05:38 - Xuân phân
 05/04 09:11 - Thanh minh
06/04 00:0420/04 15:53 - Cốc vũ
05/05 08:3506/05 01:41 - Lập hạ
 21/05 14:17 - Tiểu mãn
03/06 16:1006/06 05:09 - Mang chủng
 21/06 21:46 - Hạ chí
02/07 23:3407/07 15:07 - Tiểu thử
 23/07 08:36 - Đại thử
01/08 07:3608/08 01:05 - Lập thu
 23/08 16:04 - Xử thử
30/08 17:1508/09 04:35 - Bạch lộ
 23/09 14:27 - Thu phân
29/09 05:3108/10 21:03 - Hàn lộ
 24/10 00:38 - Sương giáng
28/10 21:0008/11 01:03 - Lập đông
 22/11 22:55 - Tiểu tuyết
27/11 15:2207/12 18:28 - Đại tuyết
 22/12 12:39 - Đông chí
27/12 11:06 

2115
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 05:53 - Tiểu hàn
 20/01 23:17 - Đại hàn
26/01 06:0804/02 17:20 - Lập xuân
 19/02 13:03 - Vũ Thủy
24/02 22:5606/03 10:47 - Kinh trập
 21/03 11:22 - Xuân phân
26/03 12:5705/04 14:49 - Thanh minh
 20/04 21:36 - Cốc vũ
25/04 00:1506/05 07:20 - Lập hạ
 21/05 20:00 - Tiểu mãn
24/05 09:1806/06 10:54 - Mang chủng
 22/06 03:30 - Hạ chí
22/06 16:4407/07 20:56 - Tiểu thử
21/07 23:2623/07 14:20 - Đại thử
 08/08 06:57 - Lập thu
20/08 06:3023/08 21:49 - Xử thử
 08/09 10:29 - Bạch lộ
18/09 15:1123/09 20:12 - Thu phân
 09/10 02:58 - Hàn lộ
18/10 02:3224/10 06:24 - Sương giáng
 08/11 06:58 - Lập đông
16/11 17:0423/11 04:41 - Tiểu tuyết
 08/12 00:24 - Đại tuyết
16/12 10:2822/12 18:26 - Đông chí

2116
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 11:51 - Tiểu hàn
15/01 05:3321/01 05:05 - Đại hàn
 04/02 23:17 - Lập xuân
14/02 00:4819/02 18:50 - Vũ Thủy
 05/03 16:43 - Kinh trập
14/03 18:4620/03 17:08 - Xuân phân
 04/04 20:44 - Thanh minh
13/04 10:2020/04 03:21 - Cốc vũ
 05/05 13:14 - Lập hạ
12/05 22:5621/05 01:46 - Tiểu mãn
 05/06 16:47 - Mang chủng
11/06 08:4421/06 09:17 - Hạ chí
 07/07 02:46 - Tiểu thử
10/07 16:3022/07 20:08 - Đại thử
 07/08 12:42 - Lập thu
08/08 23:2223/08 03:35 - Xử thử
 07/09 16:09 - Bạch lộ
07/09 06:3723/09 01:55 - Thu phân
06/10 15:1608/10 08:34 - Hàn lộ
 23/10 12:07 - Sương giáng
05/11 02:0107/11 12:34 - Lập đông
 22/11 10:25 - Tiểu tuyết
04/12 15:1007/12 06:03 - Đại tuyết
 22/12 00:13 - Đông chí

2117
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
03/01 06:4005/01 17:33 - Tiểu hàn
 20/01 10:57 - Đại hàn
02/02 00:0904/02 05:04 - Lập xuân
 19/02 00:45 - Vũ Thủy
03/03 18:4605/03 22:33 - Kinh trập
 20/03 23:05 - Xuân phân
02/04 13:0605/04 02:34 - Thanh minh
 20/04 09:18 - Cốc vũ
02/05 05:3405/05 19:01 - Lập hạ
 21/05 07:41 - Tiểu mãn
31/05 19:1605/06 22:30 - Mang chủng
 21/06 15:09 - Hạ chí
30/06 06:1407/07 08:28 - Tiểu thử
 23/07 01:58 - Đại thử
29/07 15:1707/08 18:26 - Lập thu
 23/08 09:24 - Xử thử
27/08 23:2907/09 21:54 - Bạch lộ
 23/09 07:44 - Thu phân
26/09 07:4708/10 14:21 - Hàn lộ
 23/10 17:54 - Sương giáng
25/10 16:4907/11 18:21 - Lập đông
 22/11 16:13 - Tiểu tuyết
24/11 03:0207/12 11:51 - Đại tuyết
 22/12 06:02 - Đông chí
23/12 14:45 

2118
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 05/01 23:23 - Tiểu hàn
 20/01 16:47 - Đại hàn
22/01 04:2204/02 10:54 - Lập xuân
 19/02 06:35 - Vũ Thủy
20/02 19:5706/03 04:22 - Kinh trập
 21/03 04:52 - Xuân phân
22/03 13:0005/04 08:20 - Thanh minh
 20/04 15:01 - Cốc vũ
21/04 06:1906/05 00:45 - Lập hạ
20/05 22:3721/05 13:18 - Tiểu mãn
 06/06 04:12 - Mang chủng
19/06 13:1221/06 20:43 - Hạ chí
 07/07 14:10 - Tiểu thử
19/07 01:5623/07 07:32 - Đại thử
 08/08 00:11 - Lập thu
17/08 13:1223/08 15:01 - Xử thử
 08/09 03:43 - Bạch lộ
15/09 23:2723/09 13:26 - Thu phân
 08/10 20:13 - Hàn lộ
15/10 09:0823/10 23:40 - Sương giáng
 08/11 00:15 - Lập đông
13/11 18:4422/11 22:00 - Tiểu tuyết
 07/12 17:44 - Đại tuyết
13/12 04:4522/12 11:48 - Đông chí

2119
Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí
 06/01 05:14 - Tiểu hàn
11/01 15:4120/01 22:31 - Đại hàn
 04/02 16:45 - Lập xuân
10/02 03:5419/02 12:19 - Vũ Thủy
 06/03 10:13 - Kinh trập
11/03 17:2621/03 10:38 - Xuân phân
 05/04 14:13 - Thanh minh
10/04 07:5720/04 20:48 - Cốc vũ
 06/05 06:38 - Lập hạ
09/05 23:0321/05 19:08 - Tiểu mãn
 06/06 10:04 - Mang chủng
08/06 14:2122/06 02:35 - Hạ chí
 07/07 20:00 - Tiểu thử
08/07 05:3123/07 13:25 - Đại thử
06/08 20:1008/08 05:58 - Lập thu
 23/08 20:55 - Xử thử
05/09 09:5208/09 09:28 - Bạch lộ
 23/09 19:19 - Thu phân
04/10 22:2009/10 01:56 - Hàn lộ
 24/10 05:32 - Sương giáng
03/11 09:4208/11 05:56 - Lập đông
 23/11 03:50 - Tiểu tuyết
02/12 20:2607/12 23:24 - Đại tuyết
 22/12 17:36 - Đông chí