Bàn phím:
Từ điển:
 
ma'am /mæm/

danh từ

  • lệnh bà, phu nhân (để xưng hô)
  • thưa bà (người làm xưng hô)