Bàn phím:
Từ điển:
 
A ignore B gate
  • (Tech) cổng A không biết B