Bàn phím:
Từ điển:
 

  • th. Từ dùng để gọi, nhắc, giục: ề! đi đi chớ.