Bàn phím:
Từ điển:
 

đáy bề mò kim

  • Dịch câu Hải đề lao châm, ý nói làm một việc rất khó khăn, mất nhiều công phu