Bàn phím:
Từ điển:
 

đầy dẫy

  • (cũ). x. đầy rẫy.