Bàn phím:
Từ điển:
 

đầy ắp

  • t. Đầy đến mức không thể dồn chứa hoặc chất thêm được nữa. Bể đầy ắp nước. Kho đầy ắp những hàng.