Bàn phím:
Từ điển:
 

Đậu thị

  • họ Đậu ở đất Yên Sơn (Đậu Vũ Quân) khéo dạy năm con trai đều hiển đạt