Bàn phím:
Từ điển:
 

cùng xin viện lề

  • ý nói viện lẽ đã già cũng xin về hưu