Bàn phím:
Từ điển:
 

cùng tận

  • tt, trgt. (H. cùng: cuối; tận: hết) Đến mức cuối: Đuổi con thỏ đến cùng tận.