Bàn phím:
Từ điển:
 

Cù mộc

  • Chỉ người vợ lẽ. Xem Cát lũy