Bàn phím:
Từ điển:
 

cù lao

  • công ơn sinh dưỡng khó nhọc của cha mẹ