Bàn phím:
Từ điển:
 

cỡi kình

  • cưỡi cá kình, giống cá lớn ngoài biển, ý nói có tài học khác thường