Bàn phím:
Từ điển:
 

tra khảo

  • Nh. Tra cứu : Tra khảo điển tích.
  • Đánh đập để bắt cung khai : Bị tra khảo mấy cũng không để lộ bí mật.