Bàn phím:
Từ điển:
 

thực dụng

  • tt. Coi trọng, đề cao lợi ích, hiệu quả trước mắt: chú ý tới tính thực dụng Phương pháp này rất thực dụng.