Bàn phím:
Từ điển:
 

thực dân địa

  • Nh. Thuộc địa.