Bàn phím:
Từ điển:
 

thực chi

  • Số chi phí thực tế, khác với dự chi.