Bàn phím:
Từ điển:
 

thực chất

  • Cái cốt yếu, cái căn bản thật sự có : Thực chất của chuyên chính nhân dân là chuyên chính vô sản.