Bàn phím:
Từ điển:
 

thức nhắc

  • Thức để canh phòng gìn giữ: Thức nhắc suốt đêm để coi nhà.