Bàn phím:
Từ điển:
 

Thừa Tư

  • Vũ Thừa Tư đời Đường, có nàng hầu là Tố Nga vốn là cái tinh Hoa Nguyệt hóa hiện thành người