Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa tập

  • Kế tục cái cũ (cũ): Thừa tập vốn cũ của văn hóa dân tộc.