Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa lúc

  • Được dịp người ta ít phòng bị mà hành động (cũ): Thừa lúc địch sơ hở, ta đem quân đến đánh.