Bàn phím:
Từ điển:
 

thưa thốt

  • Trình bày bằng lời nói: Biết thì thưa thốt, Không biết thì dựa cột mà nghe (tng).