Bàn phím:
Từ điển:
 

thưa gửi

  • Nói có lễ độ: Nói với người trên phải thưa gửi.