Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ yếu

  • t. Ở bậc dưới, theo tầm quan trọng. Vấn đề thứ yếu. Địa vị thứ yếu.