Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ tự

  • Sự sắp xếp người theo giá trị, cấp bậc, hay vật vào chỗ thích hợp : Để sách vở cho có thứ tự.