Bàn phím:
Từ điển:
 

Thứ Phi

  • Là một dũng sĩ đất Kinh đời Chu, giỏi kiếm thuật. Một lần đi thuyền có 2 con Thuồng Luồng kèm hai bên thuyền, Phi rút kiếm nhảy xuống nước chém chết cả hai, cả thuyền được yêu ổn. Kinh Vương nghe tiếng bèn vời vào rồi phong cho chức quan Chấp Khuê