Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ nam

  • Người con trai đẻ sau người con trai cả (cũ).