Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ ba

  • Ngày sau ngày thứ hai, trước ngày thứ tư trong một tuần lễ.