Bàn phím:
Từ điển:
 

thư hương

  • Nhà dòng dõi nho học: Nghĩ rằng cũng mạch thư hương (K).