Bàn phím:
Từ điển:
 

thư hùng

  • Mái và trống. Ngb. Thua và được (cũ): Quyết một phen thư hùng.