Bàn phím:
Từ điển:
 

rền rĩ

  • Than khóc không rứt: Giọng Kiều rền rĩ trướng loan (K).