Bàn phím:
Từ điển:
 

rên siết

  • Than thở kêu la vì khổ cực: Nông dân rên siết dưới chế độ phong kiến.