Bàn phím:
Từ điển:
 

rẽ ràng

  • Khoan thai và dễ hiểu: Lời nói rẽ ràng.