Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ cọc

  • Rễ gồm có rễ cái và nhiều rễ con to nhỏ khác nhau.