Bàn phím:
Từ điển:
 

rẻ rúng

  • Coi khinh, coi thường: Trong khi chắp cánh liền cành, Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên (K).