Bàn phím:
Từ điển:
 

rắp tâm

  • Định sẵn trong lòng (làm điều gì bậy): Rắp tâm đi theo giặc.