Bàn phím:
Từ điển:
 

rắp ranh

  • Định sẵn: Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày (K).