Bàn phím:
Từ điển:
 

Rắn Hán

  • Chỉ đế nghiệp nhà Hán
  • Sử ký: Mẹ Hán Cao Tổ trước đây có một lần nghĩ trên bờ một cái đầm lớn, mộng thấy nằm với một vị thần. Lúc bấy giờ, sấm chớp nỗi lên, trời tối mịt. Thái Công đến xem thì thấy trong người bà có một con giao long. Sau đó, bà có mang và sinh Cao Tổ là ông vua dựng nghiệp nhà Hán