Bàn phím:
Từ điển:
 
abc

danh từ

  • bảng chữ cái
  • khái niệm cơ sở, cơ sở
  • <đsắt> bảng chỉ đường theo ABC

danh từ

  • (vt của American Broadcasting Company) Công ty phát thanh truyền hình Mỹ
  • (vt của Australian Broadcasting Commission) Uy ban phát thanh truyền hình Uc Đại Lợi