Bàn phím:
Từ điển:
 
abbreviator /ə'bri:vieitə/

danh từ

  • người tóm tắt