Bàn phím:
Từ điển:
 
abbreviated /ə'bri:vietid/

tính từ

  • tóm tắt; viết tắt; rút ngắn lại
  • ngắn cũn cỡn (quần áo...)