Bàn phím:
Từ điển:
 
abbr
  • (vt của abbreviated, abbreviation) viết tắt, chữ viết tắt