Bàn phím:
Từ điển:
 
abbot /'æbət/

danh từ

  • cha trưởng tu viện