Bàn phím:
Từ điển:
 
abbey /'æbi/

danh từ

  • tu viện
  • giới tu sĩ, các nhà tu, các bà xơ nhà thờ (lớn)