Bàn phím:
Từ điển:
 
abbess /'æbis/

danh từ

  • bà trưởng tu viện