Bàn phím:
Từ điển:
 
abb /æb/

danh từ

  • (nghành dệt) sợi canh, sợi khổ (của tấm vải)